Партньори в НЦК-България:

Институт по информационни и комуникационни технологии,
http://iict.bas.bg/, кординатор

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
https://www.uni-sofia.bg/

Университет за национално и световно стопанство
https://www.unwe.bg/en/