Картографиране на компетентностите в областта на HPC/HPDA/AI

•Информация и оценка на съществуващите компетенции в България
в областта на HPC, Big Data, AI.
• Набор от дейности: проучвания, лични срещи, интервюта и
дискусии на кръгла маса.
• SWOT анализ, идентифициране на нуждите, пропуските и полезни
взаимодействия.