НЦК България

 • Създаване на Пътна карта за успешна работа в областта на високопроизводителните
  пресмятания, анализа на големи данни и изкуствения интелект.
 • Анализ на съществуващите компетентности в България в трите области – HPC, HPDA, AI
  (високопроизводителни пресмятания, анализ на големи данни и изкуствен интелект),
  изясняване на съществуващите пропуски и недостатъци и разработване на мерки за
  преодоляването им.
 • Улесняване на използването на HPC/HPDA/AI приложения от различни потребители,
  включително от академичните среди, индустрията и публичната администрация.
 • Популяризиране на HPC, HPDA, AI в цялото общество с акцент върху индустрията и публичния
  сектор.
 • Рационализиране на достъпа до научна/техническа експертиза и консултации на
  високо ниво чрез HPC ноу-хау приложения, достъп до модерно оборудване, софтуер
  и инструменти.
 • Създаване на стабилна основа за обучение чрез идентифициране на изисквания,
  синергии и пропуски, улесняване на развитието на умения и изграждане на екипи в
  областта на HPC/HPDA/AI.
 • Улесняване на достъпа до научно-техническа експертиза, създаване на осведоменост и
  сътрудничество. Разработване на програми за обучение.
 • Повишаване на осведомеността относно ползите от HPC за потенциалните
  потребители от индустрията, включително МСП.
 • Дейности по трансфер на технологии на национално ниво
 • Международно сътрудничество и съвместна работа с другите 33 национални центъра за
  компетентност в Европа.