Междинни резултати от проекта.

Първо тримесечие:

• Работата по проекта стартира успешно въпреки забавянето,
свързано с общи промени в проекта
• Организирани са екипите за работа по проекта в ИИКТ, СУ и УНСС
• Стартира работата по всички задачи
• Направено е начално картографиране на HPC/HPDA/AI
компетентностите (ИИКТ, СУ и УНСС).
• М12 – картографиране на компетентностите в България
• Направено е начално проучване за обучение, сътрудничество с
индустрията и информираност
• Подготвена и предадена е Пътната карта за успешна работа на
НЦК-България (D3.1 NCC Bulgaria Roadmap).