Проучване за нуждите и капацитета на българските фирми и научни организации в областта на HPC, HPDA и AI

Проучване за нуждите и капацитета на българските фирми и научни организации в областта на HPC, HPDA и AI

Национален център за компетентност EuroCC България кани български софтуерни компании, създаващи и използващи високопроизводителни изчисления/ високопроизводителни изчисления за анализ на големи данни/ изкуствен интелект (HPC/HPDA/AI), както и научни организации, извършващи изследвания в тези области, да участват в анкетно проучване  по проект EuroCC – National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (High Performance Computing) като попълнят  въпросник .

Целта на участието на България в този пан-европейски проект е да бъде създаден Национален център за компетентност, който да изгради визия за предоставяне на услуги, на основата на ефективно използване на съществуващата в страната инфраструктура, за подпомагане развитието на капацитета на нуждаещите се институции и фирми в областта на използването на иновативните технологии за организация, обработка и анализ на информация – HPC/HPDA/AI (високопроизводителни изчисления/ високопроизводителни изчисления за анализ на големи данни/ изкуствен интелект).

Получената информация от въпросника ще помогне за:

  • идентификация на компаниите и изследователските организации в областта на HPC /HPDA/AI в България;
  • идентификация на наличните иновативни технологии и най-добри практики в областта на HPC/HPDA/AI, създадени и прилагани от бизнеса и/или изследователските организации в България;
  • определяне на необходимите услуги и продукти, които биха подпомогнали процесите за развитие и приложение на HPC /HPDA/AI;
  • улесняване на трансфера на технологии, включително знания, умения, най-добри практики и методи при използването на HPC/HPDA/AI решения.

Подобни проучвания се провеждат и в другите страни, партньори по проекта – Германия, Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Франция, Холандия, Белгия, Люксембург, Словакия, Норвегия, Швейцария, Турция, Република Северна Македония, Исландия, Черна гора.

Крайният резултат от проекта е създаването на мрежа от Центрове за компетентност по HPC /HPDA/AI, обхващаща държавите на партньорите, която на основата на изградените услуги във всеки отделен център, да подпомага развитието на бизнеса, изследователските организации и институциите в цяла Европа на базата на координирано сътрудничество.

Респондентите, които попълнят своите данни в края на въпросника ще получат обобщения доклад с резултатите от проведеното проучване за приложението и развитието на HPC/HPDA/AI в България.

Линк към въпросника тук.

Ще бъдем благодарни да получим Вашите отговори до 15 март 2021г.

От екипа на EuroCC – България